Lær av andre


Det første nettverket for brannforebygging er etablertBrannforebygging krever kompetanse, samarbeid og et godt faglig nettverk.
Tekst og foto: Rådgiver Elisabeth Leikanger
Branningeniøg og nettverkssekretær Jan Tore Dilling

Forebygging nytter! På 70- og 80-tallet var det flere store alvorlige hendelser som krevde mange liv, og myndighetene satte krav til at kommunen skulle forebygge de store alvorlige brannene. Dette har virket! Nå er det nye tider, og nye utfordringer. En av utfordringene er at andelen eldre øker i befolkningen. Størrelsen på de ulike aldersgruppene i befolkningen har betydning for planlegging av framtidige helsetilbud. Fremtidig helsetilbud er avhengig av at tjenesten kan leveres i hjemmet. Enten i kommunale omsorgsboliger eller i det private hjem.
Samtidig som vi skal følge med og fortsette den gode jobben for risikoobjektene i Norge, må vi finne de smarte løsningene for å unngå at dødsbrannstatistikken øker i takt med andelen eldre i samfunnet.

Andre utfordringer som gjør at brannvesenet må endre fokus er for eksempel økt bruk av farlige stoffer som gass og kjemikalier, flere vei- og togtuneller, samfunnsproblem med rus og psykiatri, nye byggemåter, digitalisering av bygningsmassen til bygningeeierer, store innendørs avfallsmottak, økt turisme og så videre og videre. Utfordringene er mange, men hvordan man forebygger sannsynligheten for, og reduserer konsekvensen av hendelser, avhenger av vår kompetanse.

Det brannforebyggende miljøet i Norge har kompetanseBrannforebygging krever kompetanse. Den optimale forebyggeren er feier, bygningsingeniør, jurist, branningeniør, pedagog, kjemiker, prosjektleder, coach, brannkonstabel og har en master i samfunnsikkerhet. I tillegg er forebyggeren en dyktig kommunikasjonsrådgiver. Det brannforebyggende miljøet i Norge har kompetanse. Noen har kompetanse på litt av alt, mens andre har mye om litt. Dette potensialet er uutnyttet mange steder. Vi forsøker å gjøre så godt vi kan på hver vår tue. Nå etablerer NKF nettverk for brannvesenets forebyggendeavdelinger for å samle kompetansen slik at vi kan hjelpe hverandre til å gjøre hverandre gode.

Det første nettverket er etablert!

Nettverk for brannvesenets forebyggende avdeling i Sogn og FjordaneOnsdag 30. mai var en merkedag i Sogn og Fjordane. Til tross for lange avstander var representanter fra 10 ulike brannvesen, som dekker 17 kommuner, samlet til oppstartsmøte på Skei med Jølster kommune og NKF som vertskap. En særskilt takk rettes til brannsjef og leiar førebyggande i Jølster kommune, Tor Arild Segtnan.
Følgende kommuner var representert på møtet: Førde, Høyanger, Flora, Gaular, Jølster, Gloppen, Vågsøy, Stryn, Eid, Fjaler og Sogn brann og redning IKS (Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster).

Deltagerne drøftet og konkluderte med hvorfor de ser nytten av å møtes i et etablert nettverk:

• Felles maler for myndighetsutøvelse (nynorsk)

• Faglige avklaringer

• Deling av goder og utfordringer

• Kunnskapsdeling

• Gode måter å jobbe på

• Nye regelverk, Tolkning, Praktisering

• Være oppdatert

• Samordne behov og argument for dataverktøy

• Fagutvikling, Kurs og temakurs

• Felles uttalelser til høring av nye og eksisterende regelverk ol.

• Faglig trygghet

• Ressursbesparende

• Erfaringsutveksling

• Nyttige saker

• Tilsyn

• Deling

• ROS

• Skryt - gjøre hverandre gode

• Lavere terskel for samarbeid

Initiativtaker Torill Anita Segtnan, leiar førebyggande avdeling i Førde brannvesen:- Sogn og Fjordane består av typiske norske kommunale einingar kor dei tilsette har mange ulike fagfelt dei skal ta hand om i ein hektisk kvardag. Tida strekk ikkje til for oppdatering på eigenhand når krava til fagkunnskap og publikumsytingar blir stadig større. Det har derfor lenge vore snakka om å få til eit forum kor vi kan dele oppskrifter på gode tiltak, malar, metodar og anna fagleg kunnskap. Erfaringar frå tilsvarande nettverk innafor byggesak og bygge- og eigedomsforvaltning viser at dei er viktige for å få betre tenester, og ein eins og samordna praktisering av regelstyrte tenester.

- I skipingsmøtet fann vi ut at til saman kan vi mykje. No skal vi samlast to gongar i året og dele dette med dei andre i gruppa. Det vi ikkje kan sjølv kan vi saman hente inn rettleiingskompetanse på. Deltakarane la fram ei lang liste med ønskjer for tema som kan takast opp i nettverket. Vi reknar med at fleire tema vil dukke opp når vi er i gang med møta.

- I tillegg til dei daglege gjeremåla går det føre seg ein fylkeskommunal og ei kommunal samanslåingsprosess som vil påvirke struktur og arbeidsfelt for mange av deltakarane i nettverket. Det gjer behovet for ei slik gruppe enda større.

- Vi ser fram til eit utvida samarbeid og sterkare brannførebyggande kompetanse i fylket gjennom det nye nettverket. Eit sterkt førebyggande arbeid er trass alt eit meir samfunnsøkonomisk tiltak enn å sløkke det som har gått galt.

Med NKF i ryggenNettverkene driftes og organiseres av NKSs nettverkssekretær i samarbeid med nettverket lokalt. Nettverket bestemmer selv innholdet i møter og hvordan man ønsker å jobbe. NKF tilbyr nettbaserte løsninger der nettverkets medlemmer får tilgang til felles informasjon og et forum.

Nettverket forplikter seg til å være med på to nettverksmøter i året, men må gjerne ha flere møter.

Ønsker du at det etableres nettverk i din region?Ta kontakt med NKFs nettverkssekretær Jan-Tore Dilling, 40 44 09 00.

Spørsmål kan også rettes til Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom, 93 29 00 31 / elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no.